Tinizi: nan lonbraj Ennahdha, Habib Jemli echwe pou pou jwenn konfyans nan depite yo - JeuneAfrique.com

0 57

BAN AN:
Kreye an 1964, Bank Devlopman Afriken an (AfDB) se premye enstitisyon devlopman pan-Afriken an. Misyon li se ankouraje kwasans ekonomik ak pwogrè sosyal atravè kontinan an. Bank la gen 80 peyi manm, ki gen ladan 54 peyi Afriken (rejyonal manm peyi). Pwogram Devlopman Bank la gen pou objaktif pou bay sipò finansye ak teknik ki nesesè pou pwojè transfòmasyon ki pral siyifikativman diminye povrete nan kwasans enklizif ak dirab nan Afrik. Yo konsantre plis sou objektif yo nan Dis-Ane Estrateji a (2013-2022) ak reyalize yon pi gwo enpak sou devlopman, senk zòn pi gwo (High 5), nan ki entèvansyon yo pral gen entansifye pou Lafrik, yo te idantifye yo. , savwa: enèji, agro-endistri, endistriyalizasyon, entegrasyon ak amelyorasyon nan kalite lavi nan popilasyon Afriken yo. Bank la gen entansyon mete kanpe yon ekip jesyon ki pral avèk siksè pilòt aplikasyon an nan vizyon sa a.

KONPLÈ a:

Prezidan an planifye, sipèvize ak jere aktivite gwoup Bank la. Anba direksyon Konsèy Administrasyon yo, Prezidan an dirije zafè Bank Afriken Devlopman an ak Fon Devlopman Afriken an, epi li jere operasyon ak aktivite dapre akò ki etabli Bank Devlopman Afriken an ak Fon Devlopman Afriken an. . Prezidan an sipèvize plizyè depatman ak inite, ki gen ladan Biwo Prezidan an (PRST.0), Biwo pou Entegrite ak Goumen kont Koripsyon an (PIAC), Biwo Verifikatè Jeneral la (PAGL), Direksyon an nan Gwoup Jesyon Risk (PGRF), Jeneral Konsèy Legal ak Sèvis Legal (PGCL), Depatman Kominikasyon ak Relasyon ekstèn (PCER), Biwo pou entegrite Pèsonèl ak Etik (PETH) ak Biwo Sekretè Jeneral la ak Sekretarya Jeneral (PSEG).

DEPATMAN RECRUITMENT:

Biwo Etik la responsab pou Pilotage, asire jesyon an nan pwoblèm etik ak founi dokiman yo opinyon ak konsèy sou etik pou jesyon an ak manm pèsonèl la ak bay. sipò pou anpeche, diminye ak rezoud pwoblèm etik konsa tankou kontribye nan bon gouvènans nan bank la, ak ensi prezève repitasyon, imaj la mak ak repitasyon nan enstitisyon an pa ... pwobite, entegrite ak enpasyalite.

Biwo Etik la opere endepandan epi yo pa rapòte bay nenpòt ofisye, depatman, biwo oswa lòt inite òganizasyonèl nan Bank la. Sepandan, pou rezon administratif, li rapòte bay Prezidans lan ak rapò bay Prezidan an. Sijè ki abòde lan entèvansyon nan Biwo a Etik limite a sa sèlman manm pèsonèl la epi yo pa pwolonje nan anplwaye eli yo, ki moun dispozisyon apa aplike.

Pozisyon an:

Head nan Inite - Etik Biwo ki responsab pou jere ak kominike vizyon an sou tout zafè ki gen rapò ak kondwit etik ak zafè ki gen rapò ak anplwaye Bank. Li konseye ak ede diferan ògàn nan Bank la nan devlopman règleman ki enpòtan ak règleman kòm byen ke direktiv sou pratik etik ak kondwit. Li responsab tou pou asire etablisman ak antretyen yon kilti etik nan mitan anplwaye yo ak jesyon an, epitou anpeche konpòtman immoral, toujou amelyore mekanis ki enpòtan yo epi swiv.

FONKSYON YO:

Anba sipèvizyon dirèk ak direksyon Prezidan Bank la ak sipèvizyon fonksyonèl Chèf Pèsonèl la, Chèf Inite - Biwo Etik (PETH), pral asime fonksyon sa yo:

Responsablite espesifik ki asosye ak fonksyon an:
1. Sipoze jesyon jeneral la epi defini vizyon an ak estrateji konsènan etik ak pwogram konfòmite yo;
2. Jere eleman prensipal pwogram etik ak konfòmite Bank la, tankou evalyasyon risk, devlopman politik, fòmasyon, kominikasyon, siveyans, evalyasyon ak amelyorasyon pwogram lan;
3. Itilize done yo pou evalye tandans epi swiv pratik ki aplikab yo pou rekòmande amelyorasyon apwopriye nan estrateji ak pwogram yo;
4. Sèvi kòm yon ekspè sou pwoblèm nan etik ak konfòmite avèk estanda yo nan kondwit ki tabli nan Kòd la Konduit anplwaye yo, ede manm pèsonèl la konprann obligasyon etik yo, idantifye zòn nan konfli oswa konfli potansyèl ak fòmile. rekòmandasyon, pou anpeche vyolasyon règ etik anvan aparans yo;
5. Asire konfòmite avèk Kòd Kondwit Anplwaye yo pou asire konfòmite konstan avèk pwosedi etik nan tout Bank la;
6. Etabli ak kenbe yon kilti etik konpatib ak pi wo estanda yo an tèm de gouvènans enstitisyonèl;
7. Sipèvize aplikasyon an, revizyon ak estrateji kominikasyon yo nan lòd yo konfòme yo avèk pwosesis divilgasyon enfòmasyon Bank la; epi pou fè sa, an patikilye pou ede ekip jesyon an ak manm pèsonèl la etabli ak ankouraje yon kilti nan ki li se akseptab, nan yon nivo enstitisyonèl, kalm apwoche kesyon etik;
8. Konseye anplwaye yo ak jesyon an sou zafè ki gen rapò ak konfli enterè ki enplike Bank la, si wi ou non pèsonèl, pwofesyonèl oswa òganizasyonèl, epi fè rekòmandasyon bay ansyen administrasyon an sou règleman ak direktiv. ki gen rapò ak yo, kote sa aplikab;
9. Devlope yon baz konesans esansyèl epi defini pwen kle pou kontakte pou bay fòmasyon epi ogmante konesans anplwaye sou pwoblèm ki gen rapò ak prensip ak etik gouvènans enstitisyonèl nan nivo Bank;
10. Bay ansyen administrasyon an, direktè depatman jesyon resous imen (CHRM) ak lòt manm pèsonèl ki sou aplikasyon règleman etik yo; òganize sesyon enfòmasyon ak pwogram fòmasyon pou ogmante konsyans sou pwoblèm etik; ak
11. Bay anplwaye yo ak administrasyon an konsèy sou zak ki ka reprezante move konpòtman.
Aktivite detaye ki gen rapò ak responsablite ki atache ak fonksyon an:
12. Etabli yon pwen kontak san patipri pou bay konsèy konfidansyèl ak konsèy sou zafè etik ak kondwit ke manm pèsonèl la ka itilize san yo pa bezwen pè vanjans;
13. Asire ke konesans pratik nan pwoblèm regilasyon ak etik ki enpòtan, kòd etik pwofesyonèl, lwa ak règleman entènasyonal, kòd pwofesyonèl oswa etik endistri yo, ak teknik pou rezoud konfli etik yo kenbe;
14. Devlope pwogram konfòmite etik ansanm ak estanda sou kondwit etik ak konpòtman pou apwobasyon pa ansyen administrasyon an ak aplikasyon / ak siveyans;
15. ganize sesyon fòmasyon ak konsyantizasyon pou anplwaye yo, jesyon ak divès moun ki gen enterè yo;
16. Kowòdone aktivite konsyantizasyon ak edikasyon pou ankouraje, pami lòt bagay, valè Bank la, estanda kondwit ak pwosedi yo epi fè yo pi byen konnen atravè pwogram oryantasyon ak fòmasyon ak tou '' lòt mwayen kominikasyon toujou pou ranfòse kilti etik nan aktivite Bank la;
17. Ede jesyon nan formuler rekòmandasyon politik ak direktiv ki koresponn ak nouvo domèn etik en etik yo nan konpòtman enstitisyonèl, ak nan devlopman ak pibliye meyè pratik;
18. Pran responsablite pou anplwaye, estrateji, bidjè ak pwogram travay Biwo Etik; ak
19. jere liy nan liy asistans etik / bay konsèy sou valè etik, epi asire devlopman nan kominikasyon entèn ak ekstèn, yon kòd konduit ak. lòt dokiman ak zouti pou jere pwoblèm etik; ak
20. sipèvize devlopman ak aplikasyon estrateji resous imen ak plan yo.
konfidansyalite
21. Se Head nan Inite oblije fè egzèsis konfidansyalite strik ak konsiderasyon enfòmasyon yo divilge l 'nan fè egzèsis la nan fonksyon l' yo.

22. Biwo etik la kenbe yon rejis konfidansyèl nan opinyon yo li eksprime ak rapò yo li resevwa.

Rapò:
23. Chèf Inite a soumèt bay jesyon yon rapò anyèl ki disponib pou manm pèsonèl la e ki gen ladan yon BECA de aktivite Biwo a, ki espesifye kantite ak jeneral nati kesyon yo te pote nan atansyon li yo ak konklizyon yo. ki te aprann nan ane ki sot pase a.

24. Prepare epi prezante peryodik rapò ak kominikasyon ak moun ki gen enterè ak anplwaye sou divès sijè ki gen rapò ak etik ak konfòmite.

Ladrès: (kalifikasyon, eksperyans ak konesans)

1. Kenbe omwen yon Mèt oswa diplòm ekivalan nan etik, jesyon resous imen, devlopman òganizasyonèl, sikoloji travay, lalwa, syans sosyal, administrasyon biznis, jesyon sektè piblik, konpòtman syans oswa nan. yon disiplin ki gen rapò.
2. Demontre yon minimòm nèf (9) ane eksperyans ki enpòtan nan aplikasyon estanda segondè etik ak entegrite pèsonèl.
3. Yon eksperyans solid nan domèn etik akeri nan òganizasyon entènasyonal yo oswa gwo òganizasyon miltilateral konstitye yon avantaj anplis.
4. Te pwouve tèt yo nan etablisman, sipèvizyon ak motivasyon ekip responsab pou aplike priyorite estratejik ak operasyonèl.
5. Fè eksperyans devlope estrateji, règleman, pwogram ak direktiv nan gwo enstitisyon yo.
6. Gen yon kapasite pwouve aplike nouvo pwojè ak inisyativ nan diferan fonksyon ak nan diferan lokalite.
7. Gen yon dosye eksepsyonèl nan entegrite, onètete, pwofesyonalis, jistis ak etik pèsonèl.
8. Fè yon dosye pwouve nan bati patenarya ak / oswa bati rezo ki depase yon sèl domèn ekspètiz, ak posede ladrès fò jesyon konfli.
9. Gen ekselan kominikasyon ak ladrès entèpèsonèl epi yo dwe kapab travay nan yon ekip ak kolabore.
10. Gen konpetans ki pwouve nan aplikasyon apwòch inovatif ak kreyatif pou enfliyanse konpòtman òganizasyonèl oswa kilti konsa tankou rekòlte benefis pou Bank la ak kliyan li yo.
11. Fè yon konesans an pwofondè sou kondisyon yo etik ak konfòmite nan kontèks la nan operasyon piblik ak prive.
12. Te deja pwouve tèt yo nan travay pwofesyonèl ak diplomatikman ak yon gran varyete moun ki soti nan diferan kilti.
13. Demontre yon kapasite pou travay poukont ou pandan w ap demontre pragmatism ak kreyativite nan analize ak rezoud pwoblèm; konfòtab k ap travay nan tout nivo enstitisyonèl.
14. Fè yon bon konesans nan règleman yo, pwosedi yo ak pratik operasyonèl nan prensipal òganizasyon sa yo devlopman bilateral ak miltilateral.
15. Mèt itilize nan estanda lojisyèl Microsoft Office Suite (Word, Excel, Aksè ak PowerPoint, SAP ak / oswa lòt sistèm jesyon dokiman entegre).
16. Kapab kominike avèk efikasite (ekri ak pale) an anglè oswa franse, epi de preferans gen yon bon konesans k ap travay nan lòt lang lan.

Lyen aplikasyon: https://www.afdb.org/fr/vacancies/chef-dunite-bureau-de-lethique-25738

VN Chalè nan Inite - Etik Biwo 20190611Fr (1)

Atik sa a parèt premye sou YOUNG AFRIKA

Kite yon kòmantè

Adrès imèl ou pa pral pibliye.